Generalforsamling

Selskabets generalforsamling mandag d. 27. april 2020, blev afviklet som et webcast.
Her blev årsregnskabet godkendt af repræsentantskabet.   
Referat og årsrapport er tilgængelige her på siden.

Valg til bestyrelsen er udskudt til en ekstraordinær generalforsamling den 17. august 2020 kl. 18.00 i Mejdal Hallen. 

På vegne af Jysk Energi

 

Anton Bro og Lars Naur

Sådan bliver du valgt til repræsentantskabet

Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode, og der afholdes derfor valg hvert andet år i den enkelte kreds. Perioden begynder og slutter ved starten på den følgende ordinære generalforsamling. Genvalg er muligt. Kreds 1 og 3 afholder valg i lige år. Kreds 2 og 4 afholder valg i ulige år.

Valgmøderne skal finde sted et centralt sted indenfor de enkelte kredse, og valgmødet annonceres med tidligst 4 ugers og senest 8 dages varsel. Valgene afholdes inden årets udgang.

Hver andelshaver/husstand har én stemme.

Andelshaveren kan overdrage stemmeret og valgbarhed til anden myndig person.

Såfremt en andelshaver modtager fuldmagt til at afgive stemme for en anden andelshaver, da er pågældende andelshaver ikke berettiget til at afgive stemme på egne vegne som følge af princippet om, at hver andelshaver/husstand kun kan have én stemme pr. valgmøde.

Andelshavere, der er juridiske personer herunder offentlige myndigheder, kan afgive stemme og er valgbare ved personer, der er tegningsberettiget for den pågældende juridiske person eller ved ansatte, der er befuldmægtiget hertil. Også juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar og stemmeberettiget.

En andelshaver, der ejer eller har rådighed over mere end én installation, kan selv eller ved en stemmeberettiget kun afgive én stemme pr. valgmøde, uanset antallet af installationer.

En fuldmagt skal være skriftlig, dateret og være gyldig i højst 12 måneder.

I forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet kan hver andelshaver eller stemmeberettiget stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges jf. den kreds, andelshaveren eller stemmeberettigede repræsenterer.

Repræsentanter skal være myndige personer og må ikke være under værgemål eller samværgemål.

Skulle valget af repræsentanter, respektive suppleanter, ikke kunne finde sted på de ordinære valgmøder i tilfælde af manglende fremmøde eller utilstrækkeligt antal kandidater, udpeges de manglende repræsentanter og eventuelle suppleanter af bestyrelsen.

Hvis en repræsentant ikke længere opfylder betingelserne for at være repræsentant, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. En valgt repræsentant, der ophører med at være andelshaver i det distrikt, denne er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for det pågældende valgdistrikt, indtil valgperioden udløber.

Tilmelding til repræsentantskabsvalg

Bor du i vores forsyningsområde? Så er du medejer af Andelsselskabet JYSK ENERGI og kan få indflydelse i repræsentantskabet.

JYSK ENERGI AMBA er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet. Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede JYSK ENERGI.

Repræsentantskabet holder møde to gange årligt. Ud over møderne tager repræsentantskabet også på en årlig studietur og får tilbud om andre arrangementer. Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og repræsentanterne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer, at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og gamle medlemmer.

JYSK ENERGI AMBA opfordrer især kvinder til at søge indflydelse i repræsentantskabet, da bestyrelsen aktivt arbejder på at skabe en bedre balance mellem kønnene i repræsentantskab og bestyrelse.

Tilmeld dig formularen herunder

Tilmelding til repræsentantskabsvalg

Præsentationer og referater

Se referatet fra vores seneste generalforsamling den 27. april 2020.
Referat

Se den seneste præsentation fra repræsentantskabsmøde her. 
Repræsentantskabsmøde
Referat

Læs referatet og præsentation fra vores ekstraordinære generalforsamling den 17. aug. 2020.
Referat
Præsentation

Se også Fremtidsforsker, Jesper Bo Jensens slides fra hans oplæg om bosætning, boligmarked og energi i fremtidens Nordvestjylland, afholdt på Jysk Energis ekstraordinære generalforsamling den 17. aug. 2020. 
Præsentation

Jysk Energi A.m.b.a. Repræsentantskabet pr. 27. april 2020

Kreds 1:

Distrikt 01: Mejrup området
Finn Westergaard
Michael Bjerre Drost
Per Lynggård
Morten W. Jacobsen
Leif Lauridsen

Distrikt 02: Tvis/Mejdal området
Søren Enevoldsen
Helle Them
Ole Jørgensen
René Johansen (b)
Boye Lindhardt Johansen
Ove Jensen

Distrikt 03: Skave området
Jørgen Hedegaard
Johannes Kristensen
Helge P. Nielsen
Torben D J Andersen

 Distrikt 12: Handbjerg området
Jens Erik Knarborg
Torben Amstrup
Steen Krog
Svend Olesen
Ulrik Kristensen

Distrikt 18: Idom/ Nr. Felding området
Poul Byskov
Jørgen K. Møller
Tyge Jørgensen
Robert Poulsen

Distrikt 19: Vinding/Vind området
Lars Gammelvind
Steen Stjernholm
Carsten Bjerrum
Johnny Jensen

Kreds 2:

Distrikt 04: Bøvling/Fåre området
Peter Schjøtz (b)
Ole Kirkeby
Theodor Galsgaard
Morten B. Poulsen
Christian Hansen

Distrikt 08: Ølby området
Carsten Pilgaard
Ryan Jensen
Peder Mejlholm Olsen
Peter Petersen
Christen Bjerrum
Niels Anton Søgaard

Distrikt 09: Vemb/Bækmarksbro området

Knud Erik Smærup
Lars Albæk Kristensen
Knud Erik Hedegaard
Bent Jensen
Martin Sig Kristensen
John Laugesen
Jens Erik Borup

Distrikt 10: Linde området

Karin Borup Herping
Michael Priebe Kjær
Erling Kjær
Preben Christensen
Kim Underbjerg Sønderriis 

Distrikt 11: Hjerm området
Henrik Madsen
Lars Skovgaard
John Skafsgaard
Jens Thusgård
Harly Yde

Kreds 3:

Distrikt 05: Nr. Nissum/Gudum området
Bo Sønderriis
Bent B. Graversen
Troels Skovmose
Klaus Noe
Søren Pedersen
Troels Primdahl
Claus Buelund (b)

Distrikt 07: Humlum området
Thomas Larsen
Brian Nordentoft
Bjarne Løth Vingborg
Peter Baltzer
Brian Hylleberg

Distrikt 41: Lemvig by
Flemming Jensen
Benedicte Hjerl Carstensen
Peder Kallerup
Ole Schøler
Karl Anders Kvist (b)
Bøje Mehlsen Pedersen
Linda Rønn Nielsen
Erling Brask
Tage Rækby
Steen Møller
Peder Andreasen
Ole Jørgensen
Reinhardt Nygaard
Arne Bredvig Larsen
Henrik Nicolajsen
Jes Berthelsen

Kreds 4:

Distrikt 23: Dybe/Lomborg/Fjaltring området
Viggo Robert Jensen
Jørgen Broe
Preben Juul Larsen
Peder Langgaard Jørgensen
Bjarne Lauritsen
Ejvind Knudsen
Gustav Madsen
Bent Nissen
Knud Munch

Distrikt 24: Harboøre området
Eigil Flyvholm
Jens Jørn Birch
Jørn Snejbjerg
Albert Jensen
Anton Bro (b)
Poul Hau Lyng

Distrikt 25: Houe området
Jens Chr. Søgaard
Jens Peter Jeppesen
Holger Lundgaard Madsen (b)
Flemming Katkjær
Bent Graversen
Magnus Pedersen
Bjarne Damgaard

Distrikt 26: Thyborøn området
Alfred Smidt
Christen L. Kristensen
Bent Ketelsen
Steen Trier Lund
Lars Rønn Bro

Antallet af repræsentanter er fordelt på følgende måde:

Kreds 1:

Distrikt 01 – Mejrup-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 02 – Tvis/Mejdal-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 03 – Skave-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 12 – Handbjerg-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 18 – Idom/Nr. Felding-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 19 – Vinding/Vind-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 2:

Distrikt 04 – Bøvling/Fåre- området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 08 – Ølby-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 09 – Vemb/Bækmarksbro-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 10 – Linde-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 11 – Hjerm-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 3:

Distrikt 05 – Nr. Nissum/Gudum-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 07 – Humlum-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 41 – Lemvig by vælger 16 repræsentanter og 2 suppleanter.

Kreds 4:

Distrikt 23 – Dybe/Lomborg/Fjaltring-området vælger 9 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 24 – Harboøre-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 25 – Houe-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 26 – Thyborøn-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.