Jysk Energis repræsentantskab

Bor du i vores forsyningsområde? Så er du medejer af Andelsselskabet JYSK ENERGI og kan få indflydelse i repræsentantskabet.

JYSK ENERGI AMBA er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet. Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede JYSK ENERGI.

Repræsentantskabet holder møde to gange årligt. Ud over møderne tager repræsentantskabet også på en årlig studietur og får tilbud om andre arrangementer. Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og repræsentanterne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer, at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og gamle medlemmer.

JYSK ENERGI AMBA opfordrer især kvinder til at søge indflydelse i repræsentantskabet, da bestyrelsen aktivt arbejder på at skabe en bedre balance mellem kønnene i repræsentantskab og bestyrelse.

Generalforsamling 2022

Jysk Energi A.m.b.a. er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Der afholdes årligt generalforsamling på virksomhedens adresse, Skivevej 120 i Holstebro.

næste generalforsamling bliver afholdt 25. april 2022 kl. 19.

Alle andelshavere i Jysk Energi har møde- og taleret, men kun de valgte repræsentanter har stemmeret.

Ønskes specifikke emner eller forslag behandlet på generalforsamlingen, skal denne være indsendt af en repræsentant inden 1. marts.

Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.

Jysk Energi A.m.b.a er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet. Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede Jysk Energi. Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og medlemmerne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og gamle medlemmer.

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af Jysk Energi a.m.b.a’s repræsentantskab, skal du udfylde en tilmeldingsblanket senest torsdag d. 18. november 2021. På hjemmesiden kan du læse mere om valget til Jysk Energis repræsentantskab og se  årsrapporter hvis du klikker her, og vedtægter, hvis du klikker her.

Har du spørgsmål til valget, kan du kontakte Agnete Støjberg på mail asa@jyskenergi.dk eller telefon 9611 1053.

 

Tilmelding til generalforsamling 2022
Senest tilmelding: 20. april

Tilmelding til repræsentantskabsvalg

Sådan bliver du valgt til repræsentantskabet

 • Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode, og der afholdes derfor valg hvert andet år i den enkelte kreds. Perioden begynder og slutter ved starten på den følgende ordinære generalforsamling. Genvalg er muligt. Kreds 1 og 3 afholder valg i lige år. Kreds 2 og 4 afholder valg i ulige år.

 • Valgmøderne skal finde sted et centralt sted indenfor de enkelte kredse, og valgmødet annonceres med tidligst 4 ugers og senest 8 dages varsel. Valgene afholdes inden årets udgang.

 • Hver andelshaver/husstand har én stemme.

 • Andelshaveren kan overdrage stemmeret og valgbarhed til anden myndig person.

 • Såfremt en andelshaver modtager fuldmagt til at afgive stemme for en anden andelshaver, da er pågældende andelshaver ikke berettiget til at afgive stemme på egne vegne som følge af princippet om, at hver andelshaver/husstand kun kan have én stemme pr. valgmøde.

 • Andelshavere, der er juridiske personer herunder offentlige myndigheder, kan afgive stemme og er valgbare ved personer, der er tegningsberettiget for den pågældende juridiske person eller ved ansatte, der er befuldmægtiget hertil. Også juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar og stemmeberettiget.
 • En andelshaver, der ejer eller har rådighed over mere end én installation, kan selv eller ved en stemmeberettiget kun afgive én stemme pr. valgmøde, uanset antallet af installationer.

 • En fuldmagt skal være skriftlig, dateret og være gyldig i højst 12 måneder.

 • I forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet kan hver andelshaver eller stemmeberettiget stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges jf. den kreds, andelshaveren eller stemmeberettigede repræsenterer.

 • Repræsentanter skal være myndige personer og må ikke være under værgemål eller samværgemål.

 • Skulle valget af repræsentanter, respektive suppleanter, ikke kunne finde sted på de ordinære valgmøder i tilfælde af manglende fremmøde eller utilstrækkeligt antal kandidater, udpeges de manglende repræsentanter og eventuelle suppleanter af bestyrelsen.

 • Hvis en repræsentant ikke længere opfylder betingelserne for at være repræsentant, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. En valgt repræsentant, der ophører med at være andelshaver i det distrikt, denne er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for det pågældende valgdistrikt, indtil valgperioden udløber.

Vigtige datoer i 2022

Mandag d. 31. oktober kl. 19.00:
Repræsentantskabsmøde, Jysk Energi A.m.b.a

Mandag d. 14. november kl. 19.00:
Valgmøde i kreds 1

Tirsdag d. 15. november kl. 19.00:
Valgmøde i kreds 3

Præsentationer og referater

Læs referat og præsentation fra vores generalforsamling den 25. april 2022.
Referat
Præsentation

Læs referat og præsentation fra vores repræsentantskabsmøde den 01. november 2021.

Referat
Præsentation

Læs referat og præsentation fra vores generalforsamling den 26. april 2021.
Referat
Præsentation

Læs referat og præsentation fra repræsentantskabsmødet den 26. oktober 2020.
Referat
Præsentation

Se referatet fra vores seneste generalforsamling den 27. april 2020.
Referat

Læs referatet og præsentation fra vores ekstraordinære generalforsamling den 17. aug. 2020.
Referat
Præsentation

Se også Fremtidsforsker, Jesper Bo Jensens slides fra hans oplæg om bosætning, boligmarked og energi i fremtidens Nordvestjylland, afholdt på Jysk Energis ekstraordinære generalforsamling den 17. aug. 2020.
Præsentation

Jysk Energi A.m.b.a. Repræsentantskabet pr. 25. april 2022

Kreds 1:

Distrikt 01: Mejrup området
Morten Møller Westerblaae Jacobsen (b)
Michael Bjerre Drost
Per Lynggård
Mogens Wiese
Peter Frøjk

Distrikt 02: Tvis/Mejdal området
René Johansen (b)
Charlotte Rosenkilde Sørensen
Helle Them
Ole Jørgensen
Boye Lindhardt Johansen
Ove Jensen

Distrikt 03: Skave området
Jørgen Hedegaard
Johannes Kristensen
Helge P. Nielsen
Torben D. J. Andersen

 Distrikt 12: Handbjerg området
Jens Erik Knarborg
Torben Amstrup
Steen Krog
Svend Olesen
Ulrik Kristensen

Distrikt 18: Idom/ Nr. Felding området
Poul Byskov
Jørgen K. Møller
Tyge Jørgensen
Robert Poulsen

Distrikt 19: Vinding/Vind området
Lars Gammelvind
Steen Stjernholm
Carsten Bjerrum
Johnny Jensen

Kreds 2:

Distrikt 04: Bøvling/Fåre området
Peter Schjøtz (b)
Ole Kirkeby
Theodor Galsgaard
Morten B. Poulsen
Christian Hansen

Distrikt 08: Ølby området
Carsten Pilgaard
Mads Bendix
Peder Mejlholm Olsen
Peter Petersen
Christen Bjerrum
Niels Anton Søgaard

Distrikt 09: Vemb/Bækmarksbro området

Knud Erik Smærup
Lars Albæk Kristensen
Knud Erik Hedegaard
Bent Jensen
Martin Sig Kristensen
John Laugesen
Jens Erik Borup

Distrikt 10: Linde området

Karin Borup Herping
Michael Priebe Kjær
Erling Kjær
Preben Christensen
Kim Underbjerg Sønderriis 

Distrikt 11: Hjerm området
Henrik Madsen
Lars Skovgaard
John Skafsgaard
Jens Thusgård
Harly Yde

Kreds 3:

Distrikt 05: Nr. Nissum/Gudum området
Claus Buelund (b)
Bo Sønderriis
Jens Jørn Porup
Troels Skovmose
Karen Touborg
Søren Pedersen
Troels Primdahl

Distrikt 07: Humlum området
Thomas Larsen
Brian Nordentoft
Bjarne Løth Vingborg
Peter Baltzer
Brian Hylleberg

Distrikt 41: Lemvig by
Linda Rønn Nielsen (b)
Karl Anders Kvist
Peder Kallerup
Bøje Mehlsen Pedersen
Erling Brask
Tage Rækby
Steen Møller
Peder Andreasen
Ole Jørgensen
Reinhardt Nygaard
Arne Bredvig Larsen
Henrik Nicolajsen
Jes Berthelsen
Karsten Vinther Iversen
Erling Lisby
Paul Paulsen

Kreds 4:

Distrikt 23: Dybe/Lomborg/Fjaltring området
Viggo Robert Jensen
Jørgen Broe
Preben Juul Larsen
Peder Langgaard Jørgensen
Bjarne Lauritsen
Karsten Bjerg
Gustav Madsen
Bent Nissen
Knud Munch

Distrikt 24: Harboøre området
Anton Bro (b)
Eigil Flyvholm
Jens Jørn Birch
Jørn Snejbjerg
Albert Jensen
Poul Hau Lyng

Distrikt 25: Houe området
Holger Lundgaard Madsen (b)
Frank Helbo
Jens Peter Jeppesen
Flemming Katkjær
Bent Graversen
Ejvind Kristensen
Bjarne Damgaard

Distrikt 26: Thyborøn området
Alfred Smidt
Christen L. Kristensen
Bent Ketelsen
Steen Trier Lund
Lars Rønn Bro
Flemming West Christensen

Antallet af repræsentanter er fordelt på følgende måde:

Kreds 1:

Distrikt 01 – Mejrup-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 02 – Tvis/Mejdal-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 03 – Skave-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 12 – Handbjerg-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 18 – Idom/Nr. Felding-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 19 – Vinding/Vind-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 2:

Distrikt 04 – Bøvling/Fåre- området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 08 – Ølby-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 09 – Vemb/Bækmarksbro-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 10 – Linde-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 11 – Hjerm-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 3:

Distrikt 05 – Nr. Nissum/Gudum-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 07 – Humlum-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 41 – Lemvig by vælger 16 repræsentanter og 2 suppleanter.

Kreds 4:

Distrikt 23 – Dybe/Lomborg/Fjaltring-området vælger 9 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 24 – Harboøre-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 25 – Houe-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 26 – Thyborøn-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.