Vi er et elhandelsselskab beliggende i Holstebro

Jysk Energi er et elhandelsselskab, beliggende i Holstebro. Tidligere var navnet NOE, men det ændrede koncernen i 2013. Virksomheden har dog altid været et andelsselskab, drevet efter klassiske vestjyske værdier. Koncernen har spillet en stor rolle i udviklingen af samfundet i den vestlige del af Danmark. Herunder kan du læse om nogle af de milepæle, der har karakteriseret og udviklet koncernen frem til i dag.   

Jysk Energis historie i årstal
1923
1923
Holstebro Oplands Elektricitetsforsyning, også kaldet HOE, bliver grundlagt. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer hver af de nye transformerkredse.
1923
1923
1923
Selskabet bliver tilsluttet 12 transformerstationer og 20 km højspændingsnet. Der leveres dermed strøm til 519 andelshavere.
1923
1924
1924
Bestyrelsens største opgave er at forhandle priser med Holstebro kommune, så de kan fastlægge forbrugerpriserne. Det bliver en kontrakt der løber de næste 28 år.
1924
1935
1935
Efter nogle stillestående år, vokser selskabet sig større og større. Det skyldes den økonomiske forbedring i landbruget og teknologisk udvikling. Ledningsnettet bliver derfor udvidet mod nord og vest.
1935
1938
1938
For at imødegå den svigtende olietilførsel under krigen, etablerer HOE en ledningsforbindelse til Esbjerg og sætter vandkraftstationen ved Storåen i drift.
1938
1938
1938
Den svigtende olietilførsel betyder at Skave og Tvis vælger, at gå ind i HOE for at opretholde el-produktionen.
1938
1940
1940
Under krigen beordrer Nazisterne HOE til at bygge 2 transformere på Rom Flyveplads, samt at levere strøm til deres bunkeranlæg ved Bovbjerg Fyr. Der bygges derfor en højspændingsledning på godt 15 km fra Nees.
1940
1946
1946
Efter krigen pilles ledningen mellem Nees og Bovbjerg ned igen. Lodsejerne i området får deres jord tilbage, og Nazisterne er ude af Danmark.
1946
1951
1951
HOE påtager sig at levere strøm til en stor afvandingspumpe i Vestersø. Her bygges en lang højspændingsledning fra Rom til Vestersø tæt forbi Lemvig by.
1951
1952
1952
Efter der er forhandlet ny aftale mellem HOE og Holstebro Kommune, overtager HOE, højspændingsnettet med transformerstationer og der købes nu strøm fra Vestkraft i fællesskab. Det nye samarbejde gælder til 1965.
1952
1953
1953
Omsætningen vokser hurtigt, hvilket medfører, at der bliver indgået en aftale med elværket i Struer om fælles brug af en 60 kV station.
1953
1954
1954
Lemvig kommune har en tilsvarende 60 kV station, som der købes adgang til.
1954
1955
1955
Cheminova bliver storkunde hos HOE efter at have flyttet sin fabrik til Haboøre Tange. Der bliver nu ledt 10 km højspændingsledninger til fabrikken.
1955
1956
1956
Thyborøn Kommune bliver kunde hos HOE og der bliver bygget 3 transformerstationer og ledt højspændingsledninger videre fra Haboøre Tange.
1956
1957
1957
Bestyrelsen vedtager at påbegynde opførelsen af en administrationsbygning på Skivevej i Holstebro.
1957
1958
1958
HOEs nye administrationsbygning står klar til indvielse d. 23. juli og der bliver ansat kontormedarbejdere, montører og luftledningsmandskab. Der bliver også indkøbt inventar, værktøj og firmabiler.
1958
1958
1958
HOE og Holstebro kommune bliver fælles interessenter i Vestkraft og får dermed et medlem hver, i Vestkrafts bestyrelse.
1958
1959
1959
HOE overtager nu forsyningen fra jævnstrømsværket ”Strøm” i Fousing til samtlige forbrugere i Fousing, Ølby og Asp. Her skal der udbygges 10 transformerstationer og 60 km lavspændingsnet.
1959
1959
1959
HOE forhandler sig til at levere strøm til Nr. Nissum Seminarium. Dermed bygges både en højspændingsledning og en transformerstation på stedet.
1959
1959
1959
En 4 år lang ombygning af Nr. Nissum Elværks net, fra jævnstrøm til vekselstrøm, begynder.
1959
1961
1961
Vald. Birns jernstøberi bliver storkunde og køber for første gang strøm fra HOE.
1961
1962
1962
HOE overtager Vemb Elværk med 28 transformerstationer. De går samtidig i gang med at ombygge hele ledningsnettet fra jævnstrøm til vekselstrøm.
1962
1963
1963
HOE udbygger sit ledningsnet, så det omfatter området omkring Bøvling, som har 12 stationer.
1963
1964
1964
HOE køber selskabets første kranvogn med pælebor. Hvilket ændrer de gamle arbejdsrutiner betydeligt. Alle huller til pæle, har tidligere været gravet ved håndkraft og opsætning af en pæl har krævet 4-5 mand at løfte.
1964
1965
1965
De forskellige jævnstrømsværker står nu færdige og forbrugertallet stiger med 2.500.
1965
1965
1965
HOE bliver selvstændigt medlem af Vestkraft.
1965
1968
1968
Vestkrafts edb-anlæg kører forbrugerafregning for HOE på deres nye EDB-anlæg.
1968
1969
1969
HOE overtager forsyningen i det sydlige opland af Holstebro dvs. Sørvad, Nr. Felding, Nagstrup, Vind, Agerfelt, Hestbjerg, Vennevold, Råsted og Idom, efter forhandlinger med Holstebro kommune omkring levering på nye byggeområder.
1969
1970
1970
HOE er vokset med 900 nye andelshavere. Antallet af transformerstationer er nu forøget med hele 53.
1970
1970
1970
For at udvide lager og bygninger, køber man et naboareal på 6.600 kvm af Lægård Landbrugsskole.
1970
1971
1971
Byggeudvidelse på 1000 kvm. Omfatter en udvidelse af den eksisterende bygning og en separat bygning til garager og bilværksted. Desuden bliver der etableret et stort åbent lager til master og kabler.
1971
1975
1975
Virksomheden mangler plads, så Linjemesterens lejligheden ombygges til bestyrelseslokale, frokoststue og arkiv.
1975
1978
1978
Den første el-producerende vindmølle (7,5 kV) tilsluttes selskabets ledningsnet og de privatejede vindmøller bliver populære.
1978
1978
1978
Der udvides med en mindre tilbygning til to kontorer og fjernstyringsanlæg.
1978
1979
1979
Allerede året efter udvides administrationsbygningen igen. Denne gang med i alt 235 kvm.
1979
1980
1980
HOE får udviklet et fjernstyringsanlæg af Trige-Titans, som skal tilsluttes på alle 60 kV stationer.
1980
1981
1981
Tilslutningen af samtlige 60 kV stationer er afsluttet og er nu overvåget af fjernstyringsanlægget.
1981
1982
1982
HOE får et nyt EDB-system fra EDB-firmaet Burroughs, der gør at HOE selv kan køre forbrugerafregning, da det tidligere system ikke længere kan følge med.
1982
1983
1983
Der opføres en mindre tilbygning til lagerkontor og værksted.
1983
1986
1986
HOE’s bestyrelse vedtager at luftledninger med tiden skal erstattes af jordkabler. Hele lavspændingsnettet og en del af højspændingsnettet skal være færdiggjort i løbet af 20 år.
1986
1988
1988
En fritliggende bygning på 386 kvm opføres til grovlager og autoværksted. Desuden bliver kontoret udvidet med endnu 70 kvm til tegnestue.
1988
1990
1990
HOE og LOE (Lemvig Oplands Elforsyning) bliver slået sammen og bliver til Nordvestjysk Elforsyning eller forkortet NOE. Repræsentantskabet udvides til 98 personer og bestyrelsen vokser til 10. Man vælger samtidigt at opdele området i 10 valgdistrikter.
1990
1990
1990
Efter overtagelsen af LOE bliver bygningen ved Heldum, renoveret til brug som fjernafdeling for NOE.
1990
1993
1993
Der startes op på elektronisk ledningsregistrering. Det sker på baggrund af de tekniske kartoteker, som allerede findes.
1993
1994
1994
Der laves en udvidelse af det fritliggende lager, så de hidtil adskilte lagre bliver samlet. Desuden bliver administrationsbygningen ombygget.
1994
1996
1996
Nabohuset bliver købt, og en del af jordareal her indrettes til udendørs lager.
1996
1997
1997
NOE beslutter at melde sig ind i I/S ELTRA.
1997
1998
1998
Koncernen fejrer 75 års jubilæum.
1998
1998
1998
NOE’s bestyrelse beslutter at være med i ELISA pga. den nye elforsyningslov, som træder i kraft i januar.
1998
1998
1998
NOE Energi A/S har sammen med de kommunale elforsyninger i Holstebro, Struer og Lemvig, stiftet Nordvestjysk El Handel A/S, for at samarbejde om indkøb af el til områdets kunder.
1998
2003
2003
Et nyt afregningssystem bliver taget i brug. Dette skyldes, at alle kunder pr. 1. januar 2003 bliver frie el-kunder.
2003
2003
2003
Der laves bredbåndsinitiativ mellem NOE og 10 andre elforsyningsvirksomheder. Initiativet omhandler muligheden for at alle beboere i Nordvestjylland, skal kunne få bredbånd indenfor en årrække.
2003
2003
2003
Der bliver nedtaget 42 vindmøller og opsat 8. De opsatte 8 vindmøller har en effekt på ca. 16,5MW, mens de 42, som er nedtaget, havde en effekt på ca. 7 MW.
2003
2004
2004
NOE, samt 10 forsyningsselskaber, står bag et stort infrastruktur-projekt, som giver hurtigt bredbånd til alle i Midt- og Vestjylland.
2004
2004
2004
NOE Energi A/S indleder i 2004 et samarbejde med SAS liga klubben FC Midtjylland. FC Midtjylland begynder, som den første fodboldklub, at sælge elektricitet gennem deres 107 støtteklubber i regionen.
2004
2005
2005
Der bliver etableret nyt udendørs 60 kV anlæg, og nyt indendørs 10 kV anlæg. Stationens relæbeskyttelse og styring bliver ligeledes moderniseret.
2005
2008
2008
Grøn energi fra vedvarende kilder bliver nu en vigtig del af produktporteføljen.
2008
2009
2009
NOE har, i samarbejde med Nissum Bredning Vindmøllelaug, ansøgt og fået tilladelse til, at foretage en forundersøgelse omkring placeringen af møller på fjordgrundene i Nissum Bredning.
2009
2013
2013
NOE Energi A/S skifter navn til Jysk Energi A/S.
2013
2013
2013
Koncernen opfører en ny administrationsbygning på grunden ved siden af den gamle, på Skivevej i Holstebro.
2013
2016
2016
Engrosmodellen går i luften 1. april, og sikrer kunder i hele landet en samlet regning fra el-leverandøren. Bestyrelsen opretter sponsorpuljen og uddeler 200 tkr. til gavn for borgere i Jysk Energis område.
2016
2016
2016
Nissum Bredning Vindmøllelaug og Jysk Energi underskriver købsaftalen, som sikrer fire store testmøller i Nissum Bredning, der rejses i samarbejde med Siemens Wind Power.
2016
2017
2017
Driftsresultatet er på 82 mio. kr., hvilket er det bedste i virksomhedens historie. Jysk Energis sponsorpulje uddeler 600 tkr. til foreningslivet.
2017
2018
2018
Fire testvindmøller idriftsættes i Nissum Bredning. Vi afholder den første "Dansk Elbil Festival" på Struer havn, og sidste mast for 10 kV luftledning nedtages. Sponsorpuljen forøges til 1 mio. kr.
2018
2019
2019
Jysk Energi køber Fiber Backbone og stifter Danish Bio Commodities. Nye fjernaflæste el-målere er færdiginstalleret på 30.000 adresser. Vi afholder Dansk Elbil Festival i Musikteatret i Holstebro. Vi skaber økonomisk resultat på 137 mio. kr. før skat - det bedste nogensinde.
2019
2020
2020
Corona pandemien lærer os at drive forretningerne hjemmefra, og vi skaber et årsresultat på 84,6 mio. kr. uden reduktion af organisation. Specialpuljen på 3 mio. kr. støtter nedlukkede kultur- og idrætsforeninger, og NOE Net har en af de laveste tariffer i Danmark efter tilbagebetaling af 25 mio. kr.
2020
2021
2021
Jysk Energi fortsætter sit virke under Corona-epidemien og formår at skabe et solidt overskud trods stor usikkerhed i markedet. Jysk Energi Invest påbegynder udviklingen af Jysk Energis første solcellepark, Solcellepark Høvsøre.
2021
2022
2022
Jysk Energi går en tid med uhørt vækst og inflation i møde. Høje priser og nye vaner skaber en helt ny virkelighed, hvor intet er som det plejer. Interessen for eludbydere går fra lavinteresse til højinteresse.
2022
2023
2023
Jysk Energi fejrer 100-års jubilæum. Dagen markeres med flaghejsning og sang.
2023
2023
2023
Efter syv år med massive investeringer i grønne energiparker, skilles en del af Jysk Energi Invest ud i sit eget selskab i et partnerskab med to investorer. Ænergy P/S bliver til under ledelse af tidligere forretningschef Morten Porse.
2023
2024
2024
Jysk Energi Fibernet påbegynder etableringen af Thyborøn, som samtidig markerer det sidste byområde i Jysk Energis forsyningsområde, der bliver tilkoblet fibernettet. over 90% af samtlige husstande i området har nu adgang til fibernet.
2024