Aktuelle priser og gebyrer til erhverv

Satser gældende pr. 1. august 2021

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab.

Almindelige omkostninger
Ekskl. moms
Leverandørskifte
Gratis
Betalingsgebyr for betaling via Betalingsservice
kr. 7,50
Faktura fremsendt på mail
Gratis
Afregningsgebyrer
Ekskl. moms
Faktura kopi
Kr. 39,20
Regningsgebyr pr. faktura (hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice)
Kr. 39,20
Betalingsgebyrer
Ekskl. moms
Kompensationsgebyr (momsfrit)
Kr. 310,00
Henstand
Kr. 80,00
Bobehandling efter timeforbrug (mindstepris kr. 200) pr. time
kr. 640,00
Betalingsaftale u. kr. 5.000,00.
Kr. 240,00
Betalingsaftale o. kr. 5.000,00.
Kr. 480,00
Rykkerskrivelse (momsfrit)
Kr. 100,00
Inkassomeddelelse (momsfrit)
Kr. 100,00
Opstart fogedbehandling
Kr. 480,00
Administrationsomkostning ved afbrydelse af strøm pr. måler
Kr. 400,00
Udenlandsk bankoverførsel
Kr. 160,00
Aperiodisk opgørelse
Kr. 80,00
Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser)
p.t. 7,65 %

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. §9a i Renteloven.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

Vilkår og betingelser

Standardbetingelser for el-leverance til erhvervskunder pr. 1. september 2020

Nærværende standardbetingelser er gældende for kontrakter og tilbud, som er givet af Jysk Energi A/S, herefter kaldet Jysk Energi, CVR: 21 10 58 48 til erhvervskunder. Erhvervskunder er her defineret som kunderne med et CVR-nummer. Kunden erklærer sig villig til at besvare forespørgsler og give tilladelser til at opsøge information om energiens fordeling og mængder.

1. Priser, betaling og fakturering

Alle priser for elektricitet og engrosydelser, herunder netabonnement, tariffer, skatter, afgifter og gebyrer, herunder forsyningstilsynsgebyr angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Jysk Energi fakturerer køber kvartalsvis eller månedsvis forud, med mindre andet er aftalt. Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om kundens elforbrug. Hvis Jysk Energi ikke modtager de relevante måledata, eller hvis der er fejl i de modtagne måledata, forbeholder Jysk Energi sig ret til at afregne a conto jævnfør kontrakten.

 

Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på den opgivne konto i det angivne pengeinstitut senest kl. 11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdag/søndag eller søgnehelligdag, er sidste rettidige betalingsdato den førstkommende bankdag herefter. Betalingsbetingelsen er 14 dage netto. Sker betalingen ikke til tiden, så har Jysk Energi ret til at pålægge renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven, og til erstatning for de omkostninger, som følger af den forsinkede betaling. Dertil kommer omkostninger for den skriftlige betalingspåmindelse og for øvrige foranstaltninger til inddrivelse af fordringen.
Jysk Energi kan ændre gebyrer, priser og prisberegningsmetode med én måneders varsel efter gældende lovgivning, medmindre ændringen skyldes regulatoriske forhold, hvor varslet kan være kortere.
Såfremt afregningsgrundlaget/retningslinjerne ændres fra flex- til timeafregning eller fra time- til flexafregning, kan Jysk Energi kræve genforhandling af prisen på den mængde, der er nævnt i kontrakten. Det gælder uanset årsagen til ændringen.

Jysk Energis til enhver tid gældende gebyrer og abonnementsbetingelser kan ses på www.jyskenergi.dk.

2. Sikkerhedsstillelse

Før kontrakten træder i kraft, skal kunden stille den eventuelle sikkerhed, som Jysk Energi kræver for at opfylde kontrakten. Hvis den aftalte sikkerhed ikke er stillet senest 14 dage efter kontraktens indgåelse, bortfalder aftalen og Jysk Energi kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til punkt 7. Jysk Energi kan kræve sikkerhedsstillelse efter kontraktens ikrafttræden, såfremt Jysk Energi vurderer, at der er risiko for at kunden vil komme i restance eller betalingen bliver uerholdelig.

3. Forholdet mellem kunden og netselskabet

Det er en forudsætning for levering af elektricitet fra Jysk Energi, at kunden er tilsluttet det kollektive forsyningsnet og dermed har indgået en aftale med sit lokale netselskab. Forholdet mellem kunden og det lokale netselskab er reguleret af netselskabets til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale netselskab skal kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

  1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet.
  2. Kunden skal give netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmåler og elinstallationer på kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
  3. Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal kunden sørge for, at alle elektriske apparater på kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
  4. Kunden skal på anmodning fra netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette måleresultatet til netselskabet. Jysk Energi har ret til at kræve afregning på baggrund af skønnede tal, hvis ikke kunden har indberettet korrekt selvaflæsning.
  5. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente forbrugsdata.
  6. Kunden skal straks underrette netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

Det er en forudsætning, at kunden til enhver tid opfylder det lokale netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet (tilslutningsbestemmelserne), for at elleverandøren kan overholde sine forpligtelser i medfør af disse leveringsbetingelser. Tilslutningsbestemmelserne kan findes på netselskabets hjemmeside. Jysk Energi har fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for Energinet.dk og kundens netselskab.

Netselskabet er ansvarlig for måler udstyret og for målingernes korrekthed. Hvis måledata ikke foreligger, eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og kundens tilsluttede brugsgenstande.

4. Forbrugsfleksibilitet

Kunden er forpligtet til at meddele Jysk Energi om væsentlige ændringer i forbrugsmønstret. Jysk Energi yder fleksibilitet på +/-10 % af det aftalte årsforbrug, hvis andet ikke er aftalt i tilbuddet. Jysk Energi har ret men ikke pligt til afregne forbrugsafvigelser på fastpris kontrakter.

Ved negative forbrugsafvigelser kan forbrugsafvigelsen afregnes til differencen mellem den aftalte fastpris og spotprisen.

Ved en positiv forbrugsafvigelse, kan der forbrugsafregnes til Nordpool spotpris.

Mængdeafvigelser opgøres årligt og evt. afvigelser fordeles jævnt hen over året.

Aftaler under 100.000 kWh, eller som er variable (uden loft), er undtaget og har ingen begrænsninger.

5. Leveringsforholdets løbetid, ophør, opsigelse, overdragelse og fortsættelse

En fastprisaftale er uopsigelig fra kontrakten er indgået til afslutningen af den aftalte leveringsperiode (bindingsperiode).

En spotaftale er en aftale, hvor prisen ændrer sig fra time til time i henhold til den nordiske el-børs, Nordpools, time spotpris plus et tillæg pr. kWh. Aftalen kan ikke opsiges i bindingsperioden, men det er muligt at konvertere den til en fastprisaftale.

Kunden kan dog opsige aftalen, hvad enten den er fast eller variabel, mod betaling af en bod svarende til dækning af prissikring, omkostninger og manglende indtjening. Opsigelsen kan dog tidligst få virkning med en måneds varsel til udgangen af en måned. Boden beregnes af Jysk Energi.

For alle aftaler gælder, at Jysk Energi automatisk fortsætter med at levere el til kunden efter udløbet af den aftalte leveringsperiode, medmindre kunden selv har lavet en ny el-aftale med Jysk Energi eller fundet anden leverandør. Levering af el sker herefter på de vilkår, der gælder det til enhver tid gældende tilbagefaldsprodukt. Kunder på tilbagefaldsprodukt kan til enhver tid opsige leverancen med et varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned, eller indgå en ny aftale med Jysk Energi.

Såfremt kunden sælger virksomheden helt eller delvist til tredje part, kan de nye ejere overtage aftalen efter forudgående aftale med Jysk Energi. Såfremt de nye ejere ikke ønsker at overtage aftalen på de gældende vilkår, vil Jysk Energi beregne bod svarende til dækning af prissikring, omkostninger og manglende indtjening. Dette gælder også hvis Jysk Energi ikke ønsker at indgå aftale med de nye ejere. Nævnte betingelser gælder også ved virksomhedsophør. Ved salg af virksomheder inden for egne selskaber overføres leverancen på uændrede vilkår.

Ved flytning overføres aftalen med kunden til den nye adresse og det nye målepunkt. Kunden skal varsle Jysk Energi om flytningen med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned og oplyse flytningsdato, samt ny adresse og aftagenummer. Der kan forekomme prisjusteringer i forbindelse med skifte fra et prisområde til et andet.

Ved aftaleforholdets ophør sender Jysk Energi slutafregning til kunden senest 12 måneder efter, at Jysk Energi har modtaget måledata og andre øvrige relevante data fra kunden eller netselskab. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen uden Jysk Energis skriftlige samtykke. Jysk Energi må uden kundens samtykke gennemføre overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.

Nye aftagenumre kan tilføjes aftalen efter forudgående accept fra Jysk Energi.

6. Produktion

Produktion afregnes efter gældende principper for momsbehandling. I dag er strømproduktion omfattet af omvendt betalingspligt.
Afregning på produktion afregnes kvartalsvis bagud. Såfremt Jysk Energi har leverance på et forbrugsmålepunkt tilknyttet samme installation, vil produktion og forbrug blive samfaktureret.

7. Misligeholdelse

Begge parter har ret til at hæve aftalen, dersom den anden part i væsentlig grad misligholder aftalen, eller at det er klart, at væsentlig misligholdelse vil indtræde. Ophævelse skal meddeles den anden part skriftligt pr. brev eller mail. Aftalen anses som hævet, når brevet/mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden part, dersom ovennævnte mislighold stadig eksisterer. Går kunden i rekonstruktion, går konkurs eller, hvis denne beviseligt bliver eller erkender at være insolvent, herunder ved ansøgning om gældssanering, skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Jysk Energi kan hæve aftalen, hvis der ikke straks stilles en betryggende sikkerhed for kundens rettidige opfyldelse af aftalens resterende forpligtigelser. I tilfælde af kundens misligholdelse pålægger Jysk Energi bod svarende til dækning af prissikring, omkostninger og manglende indtjening på kundens slutopgørelse.

8. Erstatning

Erstatning ved aftalebrud fra en parts side, herunder merudgifter ved erstatningskøb/salg af el og de direkte følger af et umiddelbart nedbrud, som den anden part er påført ved aftalebruddet, følger dansk rets almindelige erstatningsregler. Længerevarende driftstab er undtaget, idet det anbefales kunden at tegne en driftstabsforsikring. Den part, som påberåber sig aftalebrud fra den anden parts side, skal gøre en reel indsats for at begrænse sit tab mest muligt. Forsømmes dette, må parten bære en tilsvarende del af tabet. Kunden kan dog i intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab eller andet indirekte tab gældende overfor Jysk Energi.

Jysk Energi er fri for ethvert ansvar for skade og tab ved afbrydelse, indskrænkninger eller mangel ved levering som følge af pålagt rationering fra myndigheders side, force majeure eller lign. situationer (krig, større strejker, lockout samt naturkatastrofer). Når der foreligger en pålagt rationering, skal kunden straks adviseres. Parterne er i et sådant tilfælde gensidigt forpligtede til at begrænse eventuelle skadevirkninger.

9. Voldgift

Opstår der uenighed mellem Jysk Energi og kunden om, hvordan aftalen skal forstås eller anden uenighed som følge af aftalens skabte forhold, påhviler det parterne at søge uenigheden fjernet indbyrdes ved imødekommende forhandlinger. Fører forhandlingerne ikke til et positivt resultat, kan stridsspørgsmålene af enhver af deltagerne indbringes for voldgiftsret. Voldgiftstvisterne afgøres af en voldgiftsret, nedsat af Det danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Den almindelige Voldgift i Danmark”.

10. Uoverensstemmelser, klager samt værneting for sagsanlæg

Klager vedrørende leverancen i henhold til aftalen og leveringsbetingelserne kan rettes skriftligt til Jysk Energis kundeafdeling på: kundeservice@jyskenergi.dk. Jysk Energi vil behandle klagen hurtigst muligt. Kunden kan indgive klage over Jysk Energis afgørelse til domstolen.

Retssager mod Jysk Energi A/S vedrørende aftalen og/eller leveringsbetingelserne skal anlægges ved Retten i Holstebro. 

11. Ændringer

Jysk Energi forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse leveringsbetingelser og vilkårene i aftalen, herunder priserne for den til enhver tid gældende prisliste. Væsentlige ændringer til ugunst for kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jysk Energi informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for kunden, via www.jyskenergi.dk, nyhedsmail, regningsfremsendelse eller på anden måde. Ønsker kunden ikke at fortsætte aftalen på de ændrede vilkår, kan kunden ophæve aftalen.