Aktuelle priser og gebyrer til erhverv

Satser gældende pr. 1. august 2021

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab.

Abonnementer
Ekskl. moms
Abonnement forbrug
Kr. 10,00
Abonnement produktion
Kr. 12,00
Betalingsgebyrer
Ekskl. moms
Betalingsgebyr for betaling via Betalingsservice
Kr. 6,00
Betalingsgebyr for ikke tilmeldt Betalingsservice
kr. 39,20
Betaling via udenlandsk bankoverførsel
Kr. 160,00
Andre ydelser
Ekskl. moms
Håndteringsgebyr for betaling via bankoverførsel. pr. faktura (Gælder fra 01-01-2024)
Kr. 20,00
Faktura kopi eller kontoudtog
Kr. 39,20
Aperiodisk opgørelse
Kr.80,00
Henstand
Kr. 80,00
Kompensationsgebyr (momsfrit)
Kr. 310,00
Rykkerskrivelse (momsfrit)
Kr. 100,00
Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser)
p.t. 11,75 %
Betalingsaftale u. kr. 5.000,00.
Kr. 240,00
Betalingsaftale o. kr. 5.000,00.
Kr. 480,00
Inkassomeddelelse (momsfrit)
Kr. 100,00
Opstart fogedbehandling
Kr. 480,00
Administrationsomkostning ved afbrydelse af strøm pr. måler
Kr. 400,00
Udarbejdelse af opgørelse over timepris(Forventet tidsforbrug) pr. time* (Gælder fra 01-01-2024)
kr. 640,00
Bobehandling efter timeforbrug (mindstepris kr. 200) pr. time
kr. 640,00

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. §9a i Renteloven.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

* Du kan selv lave udregningen ved at finde følgende oplysninger:

Dit elforbrug: Eloverblik 
Elprisen: Nordpool
Elafgifter: Skat
Tariffer: Energinet
Tariffer Netselskab: Find dit netselskab

Vilkår og betingelser

Standard-og leveringsbetingelser for elforbrug og nettoafregnet produktion til erhvervskunder pr. oktober 2023

Nærværende standard- og leveringsbetingelser er gældende for kontrakter og tilbud, som er givet af Jysk Energi A/S, herefter kaldet Jysk Energi, CVR: 21 10 58 48 til erhvervskunder. Erhvervskunder er her defineret som kunderne med et CVR-nummer. Kunden erklærer sig villig til at besvare forespørgsler og give tilladelser til at opsøge information om energiens fordeling og mængder.

1. Priser, betaling og fakturering

Alle priser for elektricitet og engrosydelser, herunder netabonnement, tariffer, skatter, afgifter og gebyrer, herunder forsyningstilsynsgebyr angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Jysk Energi fakturerer Kunden kvartalsvis eller månedsvis forud, medmindre andet er aftalt.

Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om kundens elforbrug/produktion.

Hvis Jysk Energi ikke modtager de relevante måledata, eller hvis der er fejl i de modtagne måledata, forbeholder Jysk Energi sig ret til at afregne a conto jævnfør kontrakten.

Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på den opgivne konto i det angivne pengeinstitut senest kl. 11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdag/søndag eller søgnehelligdag, er sidste rettidige betalingsdato den førstkommende bankdag herefter. Betalingsbetingelsen er 14 dage netto. Sker betalingen ikke til tiden, så har Jysk Energi ret til at pålægge renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven, og til erstatning for de omkostninger, som følger af den forsinkede betaling. Dertil kommer omkostninger for den skriftlige betalingspåmindelse og for øvrige foranstaltninger til inddrivelse af fordringen.

Jysk Energi kan ændre gebyrer, priser og prisberegningsmetode med én måneders varsel efter gældende lovgivning, medmindre ændringen skyldes regulatoriske forhold, hvor varslet kan være kortere.

Jysk Energis til enhver tid gældende gebyrer og abonnementsbetingelser kan ses på www.jyskenergi.dk.

2. Levering og Kvalitet

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Jysk Energi har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Jysk Energi leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (vest henholdsvis øst for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser.

Kunden underretter Jysk Energi om forhold, der kan have betydning for Jysk Energis levering fx forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

3. Sikkerhedsstillelse (Kun forbrugsmålere)

Før kontrakten træder i kraft, skal kunden stille den eventuelle sikkerhed, som Jysk Energi kræver for at opfylde kontrakten. Hvis den aftalte sikkerhed ikke er stillet senest 14 dage efter kontraktens indgåelse, bortfalder Aftalen og Jysk Energi kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til punkt 7. Jysk Energi kan kræve sikkerhedsstillelse efter kontraktens ikrafttræden, såfremt Jysk Energi vurderer, at der er risiko for at kunden vil komme i restance eller betalingen bliver uerholdelig

4. Forbrugsfleksibilitet

Kunden er forpligtet til at meddele Jysk Energi om væsentlige ændringer i forbrugsmønstret. Dette gælder for alle aftaletyper.

På fastpris aftaler yder Jysk Energi standard +/-10 % i fleksibilitet af det aftalte årsforbrug, medmindre andet er aftalt i tilbuddet. Hvis kundens forbrug afviger mere end mængdefleksibiliteten, og afvigelsen medfører tab for Jysk Energi, beregner Jysk Energi et kompensationsbeløb svarende til differencen mellem den aftale fastpris og spotprisen gange afvigelsen. Eventuelle kompensationsbeløb beregnes én gang årligt efter følgende metode:

 • Mængdeafvigelse fordeles jævnt hen over året med 1/12 hver måned.
 • Prisdifference opgøres som forskel imellem aftalt fastpris og flad månedsspotpris.

Aftaler under 100.000 kWh, eller aftaler, der ikke er fastprisaftaler, har 100% mængdefleksibilitet, medmindre andet er aftalt i tilbuddet.

5. Leveringsforholdets løbetid, ophør, opsigelse, overdragelse og fortsættelse

En fastprisaftale er uopsigelig fra kontrakten er indgået til afslutningen af den aftalte leveringsperiode (bindingsperiode).

En spotaftale er en aftale, hvor prisen ændrer sig fra time til time i henhold til den nordiske el-børs, Nordpools time spotpris plus et tillæg/fradrag pr. kWh. Aftalen kan ikke opsiges i bindingsperioden, men det er muligt at konvertere den til en fastprisaftale (dog ikke spot produktion).

Kunden kan dog opsige Aftalen, hvad enten den er fast eller variabel. Dette skal forudgående meddeles Jysk Energi. Jysk Energi beregner bod svarende til omkostninger, manglende indtjening, prissikring og evt. tab på fastpris aftale.  Opsigelsen skal meddeles Jysk Energi skriftligt, og kan tidligst få virkning med en måneds varsel til udgangen af en måned. Boden beregnes af Jysk Energi.

Nye aftagenumre kan tilføjes Aftalen på en variabel pris. På fastpris aftaler kan der ikke, uden forudgående skriftlig accept fra Jysk Energi, tilføjes nye aftalenumre. 

For alle aftaler gælder, at Jysk Energi automatisk fortsætter med at levere el til kunden efter udløbet af den aftalte leveringsperiode, medmindre kunden selv har lavet en ny elaftale med Jysk Energi eller fundet anden leverandør. Levering af el sker herefter på de vilkår, der gælder det til enhver tid gældende tilbagefaldsprodukt. Kunder på tilbagefaldsprodukt kan til enhver tid opsige leverancen med et varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned, eller indgå en ny aftale med Jysk Energi.

Såfremt kunden sælger virksomheden helt eller delvist til tredje part, kan de nye ejere overtage Aftalen efter forudgående aftale med Jysk Energi. Såfremt de nye ejere ikke ønsker at overtage Aftalen på de gældende vilkår, vil Jysk Energi beregne bod svarende til dækning af prissikring, omkostninger og manglende indtjening. Dette gælder også hvis Jysk Energi ikke ønsker at indgå aftale med de nye ejere. Nævnte betingelser gælder også ved virksomhedsophør. Ved salg af virksomheder inden for egne selskaber overføres leverancen på uændrede vilkår.

Overdragelse af ejerandele:

Hvis der sker en hel eller delvis overdragelse af ejerandele, kan Jysk Energi opsige Aftalen eller ændre aftalevilkårene for Aftalen, hvis Jysk Energi ikke kan kreditgodkende eller på anden måde ikke ønsker at indgå kontrakt med det nye ejerforhold. Sker der overdragelse af ejerandele skal Jysk Energi oplyses her om via en skriftlig anmodning. 

Ved flytning overføres Aftalen med kunden til den nye adresse og det nye målepunkt. Kunden skal varsle Jysk Energi om flytningen med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned og oplyse flytningsdato, samt ny adresse og aftagenummer. Der kan forekomme prisjusteringer i forbindelse med skifte fra et prisområde til et andet.

Ved aftaleforholdets ophør sender Jysk Energi slutafregning til kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Jysk Energi flytteafregning til kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen uden Jysk Energis skriftlige samtykke. Jysk Energi må uden kundens samtykke gennemføre overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.

6. Nettoafregnet produktion

Produktion afregnes efter gældende principper for momsbehandling. I dag er strømproduktion omfattet af omvendt betalingspligt.

Afregning på produktion afregnes kvartalsvis bagud. Hvis Jysk Energi har leverancen på forbrugsmålepunktet tilknyttet installationen, vil produktion og forbrug blive samfaktureret.

Jysk Energi får med aftalen fuldmagt til at udstede certifikater på produktionen. Certifikater der udstedes, tilfalder Jysk Energi uden beregning. Jysk Energi får råderet over certifikaterne og disse kan bl.a. indgå i Jysk Energis markedsføring.

7. Misligholdelse

Begge parter har ret til at hæve Aftalen, dersom den anden part i væsentlig grad misligholder Aftalen, eller at det er klart, at væsentlig misligholdelse vil indtræde. Ophævelse skal meddeles den anden part skriftligt pr. brev eller mail. Aftalen anses som hævet, når brevet/mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden part, dersom ovennævnte mislighold stadig eksisterer. Går kunden i rekonstruktion, går konkurs eller, hvis denne beviseligt bliver eller erkender at være insolvent, herunder ved ansøgning om gældssanering, skal Jysk Energi straks underrettes herom. Jysk Energi kan hæve Aftalen, hvis der ikke straks stilles en betryggende sikkerhed for kundens rettidige opfyldelse af Aftalens resterende forpligtigelser. I tilfælde af kundens misligholdelse pålægger Jysk Energi bod svarende til dækning af prissikring, omkostninger og manglende indtjening på kundens slutopgørelse.

8. Afbrydelse

Jysk Energi kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, herunder genåbning af forsyningen, afholdes af Kunden.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler Jysk Energi oplysninger om den kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om:

 1. Forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer.
 2. Forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Jysk Energis ansatte eller for personer, der varetager Jysk Energis interesser, fx kundens adfærd.
 3. Øvrige forhold på kundens ejendom af relevans for afbrydelsen.

Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med kunden. Jysk Energi videregiver oplysninger til netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

9. Erstatning

Erstatning ved aftalebrud fra en parts side, herunder merudgifter ved erstatningskøb/salg af el og de direkte følger af et umiddelbart nedbrud, som den anden part er påført ved aftalebruddet, følger dansk rets almindelige erstatningsregler. Længerevarende driftstab er undtaget, idet det anbefales kunden at tegne en driftstabsforsikring. Den part, som påberåber sig aftalebrud fra den anden parts side, skal gøre en reel indsats for at begrænse sit tab mest muligt. Forsømmes dette, må parten bære en tilsvarende del af tabet. Kunden kan dog i intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab eller andet indirekte tab gældende overfor Jysk Energi.

10. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

Det er en forudsætning for Jysk Energis levering/modtagelse af elektricitet til/fra Kunden, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab. Forholdet mellem Kunden og det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede/producerede energimængde fra/til højspændingsnettet og til/fra forbrugsstedet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.
 2. Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler, og Elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
 3. Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 4. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 5. Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert.

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Jysk Energi kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Leveringsbetingelser.

Jysk Energi har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Kundens Netselskab

11. Leveringshindringer | Force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Jysk Energi og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis Elleverandøren eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
 • Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
 • Brande, ildsvåde og hærværk
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
 • Sammenbrud eller skade på Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Elleverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Elleverandøren og Kunden.

12. Voldgift

Opstår der uenighed mellem Jysk Energi og kunden om, hvordan Aftalen skal forstås eller anden uenighed som følge af Aftalens skabte forhold, påhviler det parterne at søge uenigheden fjernet indbyrdes ved imødekommende forhandlinger. Fører forhandlingerne ikke til et positivt resultat, kan stridsspørgsmålene af enhver af deltagerne indbringes for voldgiftsret. Voldgiftstvisterne afgøres af en voldgiftsret, nedsat af Det danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Den almindelige Voldgift i Danmark”.

13. Uoverensstemmelser, klager samt værneting for sagsanlæg

Kunden har krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Kunden ikke er tilfreds med Jysk Energis opfyldelse af Aftalen, en afgørelse truffet af Jysk Energi eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Kunden henvende sig skriftligt til Jysk Energis kundecenter på: kunderservice@jyskenergi.dk Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Jysk Energi. Jysk Energi besvarer Kundens henvendelse snarest muligt dog inden for en måned fra modtagelse og uden ugrundet ophold. Kunden kan indgive klage over Jysk Energis afgørelse til domstolen.

Retssager mod Jysk Energi A/S vedrørende Aftalen og/eller leveringsbetingelserne skal anlægges ved Retten i Holstebro.

14. Ændringer

Jysk Energi forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne for den til enhver tid gældende prisliste. Væsentlige ændringer til ugunst for kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jysk Energi informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for kunden, via www.jyskenergi.dk, nyhedsmail, regningsfremsendelse eller på anden måde. Ønsker kunden ikke at fortsætte Aftalen på de ændrede vilkår, kan kunden ophæve Aftalen.