Priser og gebyrer
Satser gældende pr. 1. februar 2022

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1 til 1. Således betaler du præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab.

Bemærk at din a conto ikke nødvendigvis er den samme gennem året. Sommermånederne er typisk billigere end vintermånederne. 

 

Betalingsgebyrer
Inkl. moms
Betalingsgebyr for betaling via Betalingsservice
Kr. 7,50
Betalingsgebyr for ikke tilmeldt Betalingsservice
Kr. 49,00
Betaling via udenlandsk bankoverførsel
Kr. 200 ,00
Andre ydelser
Inkl. moms
Håndteringsgebyr for betaling via bankoverførsel. pr. faktura (fra 01-01-2024)
Kr. 25,00
Fakturakopi eller kontoudtog
Kr. 49,00
Aperiodisk opgørelse
Kr. 100,00
Rykkerskrivelse (momsfrit)
Kr. 100,00
Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser)
p.t. 11,75%
Henstand
Kr. 100,00
Betalingsaftale u. kr. 5.000,00.
Kr. 300,00
Betalingsaftale o. kr. 5.000,00.
Kr. 600,00
Inkassomeddelelse (momsfrit)
Kr. 100,00
Opstart fogedbehandling
Kr. 600,00
Administrationsomkostning ved afbrydelse af strøm pr. måler
Kr. 500,00
Bobehandling efter timeforbrug (mindstepris kr. 250 inkl. moms) pr. time
Kr. 800,00
Udarbejdelse af opgørelse over timepris(Forventet tidsforbrug) pr. time*
Kr. 800,00
Gebyr for opsigelse i bindingsperiode
Kr. 500,00

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. § 9a i Renteloven.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

* Du kan selv lave udregningen ved at finde følgende oplysninger:

Dit elforbrug: Eloverblik 
Elprisen: Nordpool
Elafgifter: Skat
Tariffer: Energinet
Tariffer Netselskab: Find dit netselskab

Vilkår og betingelser

Standard-og leveringsbetingelser for elforbrug og nettoafregnet produktion til private kunder.(opdateret oktober 2023)

 1. Generelle bestemmelser

Jysk Energi A/S (CVR-nr. 21105848) benævnes i det efterfølgende Jysk Energi.

Modtageren af Aftalen benævnes i det efterfølgende Kunden.

Den indgåede aftale mellem Kunden og Jysk Energi benævnes i det efterfølgende Aftalen.

Når der refereres til pågældende netselskab der varetager Kundens elforsyning, vil dette benævnes i det efterfølgende Netselskabet.

Disse betingelser gælder for alle elleverancer inklusive netydelser (distribution) fra Jysk Energi, hvor elleverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalen med Kunden.
Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse leveringsbetingelser gælder Aftalens bestemmelser.

 1. Priser, betaling og fakturering

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, tariffer, skatter, afgifter og gebyrer, herunder forsyningstilsynsgebyr angives og afregnes i danske kroner.

Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om Kundens elforbrug, der også danner grundlag for aconto fakturering. Jysk Energi fakturerer Kunden kvartalsvis eller månedsvis forud, medmindre andet er aftalt. Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på den opgivne konto i det angivne pengeinstitut senest kl. 11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdag/søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdato den førstkommende bankdag herefter.

Sker betalingen ikke til tiden, så har Jysk Energi ret til at pålægge renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven, og til erstatning for de omkostninger, som følger af den forsinkede betaling. Dertil kommer omkostninger for den skriftlige betalingspåmindelse og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer.

Oplysning om aktuelle priser og gebyrer fremgår på www.jyskenergi.dk, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til Jysk Energi.

Jysk Energi forbeholder sig ret til at ændre i eksisterende priser og gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at indføre nye gebyrer, såfremt dette måtte findes påkrævet og rimeligt jf. herved punkt 16.  I begge tilfælde vil Kunden blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 1. Levering og Kvalitet

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Jysk Energi har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Jysk Energi leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst henholdsvis vest for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter Jysk Energi om forhold, der kan have betydning for Jysk Energis levering fx forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

 1. Nettoafregnet produktion

Produktion afregnes efter gældende principper for momsbehandling. I dag er strømproduktion omfattet af omvendt betalingspligt. Afregning på produktion afregnes kvartalsvis eller månedsvis bagud.

 

Jysk Energi får med aftalen fuldmagt til at udstede certifikater på produktionen. Certifikater der udstedes, tilfalder Jysk Energi uden beregning. Jysk Energi får råderet over certifikaterne og disse kan bl.a. indgå i Jysk Energis markedsføring.

 

 1. Leveringsforholdets løbetid, ophør, opsigelse, overdragelse og fortsættelse

Medmindre kontrakten angiver andet, er der ingen binding på Aftalen og Kunden kan derfor opsige Aftalen efter ønske. Angiver kontrakten en bindingsperiode, vil en opsigelse i bindingsperioden udløse et gebyr for misligholdt kontrakt til dækning af omkostninger ved afvikling af Aftalen.

For alle aftaler gælder, at Jysk Energi automatisk fortsætter med at levere el til Kunden efter udløbet af den aftalte leveringsperiode, medmindre andet er aftalt. Levering af el sker derefter på de vilkår, der gælder for Jysk Energis standardprodukt (pt. Variabel Grøn Strøm). En automatisk aftale kan altid ændres til en ny aftale med Jysk Energi.

Hvis Kunden flytter adresse(forbrugssted), fortsætter Aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted), medmindre Kunden opsiger Aftalen. Aftalen på det den nye adresse (forbrugssted)fortsætter som hidtil. Der kan dog forekomme prisjusteringer i forbindelse med flytning fra et pris- og/eller netområde til et andet.

Kunden skal varsle Jysk Energi om flytningen senest 10 hverdage inden flytningen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses. Se i øvrigt punkt 8.

Ved aftaleforholdets ophør sender Jysk Energi slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Jysk Energi flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen uden Jysk Energis skriftlige samtykke. Jysk Energi må uden Kundens samtykke gennemføre overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.

 

 1. Oplysningspligt

Ved Kundens underskrift/godkendelse af Aftalen, giver Kunden samtidig Jysk Energi lov til at kontakte Kunden direkte pr. telefon, brev, e-mail eller på anden vis med henblik på opfyldelse af Aftalen i enhver henseende, herunder til indhentelse af supplerende oplysninger, fx til brug for korrekt afregning. Kunden er forpligtet til at give Jysk Energi sådanne informationer, som er nødvendige for Aftalens opfyldelse.

 

 1. Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens regler. Fristen på 14 dage løber fra datoen for Kundens accept af Aftalen og disse vilkår. Kunden kan benytte fortrydelsesretten ved at skrive til kundeservice@jyskenergi.dk For at fortrydelsen er rettidig, skal meddelelsen være afsendt til Jysk Energi senest den dag, hvor fristen udløber. Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag/søndag eller helligdag, kan fortrydelse ske den følgende hverdag. Har Kunden givet samtykke til, at levering af el kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten. Dermed er Jysk Energi berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet der er leveret inden Aftalen blev bragt til ophør.

 

 1. Sikkerhedsstillelse

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan Jysk Energi stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed, som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller fortsat levering. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Jysk Energi. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Jysk Energis risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders forbrug. Jysk Energi kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Jysk Energi forbeholder sig ret til, i hele aftaleperioden, løbende at modtage kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller skyldnerregistre.

 

 1. Persondata

Kunden skal ved Aftalens indgåelse udlevere CPR nummer for at blive kunde ved Jysk Energi. Dette bruges ved skift af elleverandør. Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Jysk Energi også andre oplysninger om Kunden. Disse oplysninger kan Jysk Energi videregive til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen.

Jysk Energi tager IT- og datasikkerheden meget alvorlig og behandler primært kun dine almindelige personoplysninger. Der er vedtaget og beskrevet interne regler om informationssikkerhed indeholdende retsgrundlag og instruks for hver databehandling, som beskytter dine rettigheder mod indsigt, at blive glemt, begrænsning eller indsigelse. For uddybende beskrivelse, se: www.jyskenergi.dk/el/privat/priser-og-vilkaar og www.jyskenergi.dk/persondata

Behandling af dine personoplysninger!

Jysk Energi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler sikrer at dine perondata beskyttes mod uautoriseret offentliggørelse og mod uvedkommende får adgang eller kendskab dertil og så selvfølgelig også mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret.

Jysk Energi er den dataansvarlige. Det vil sige at vi tager hånd om dine data fra du afleverer dem – uanset om det er elektronisk eller mundtligt.

Har du spørgsmål omkring denne behandling af dine persondata er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice på e-mail: kundeservice@jyskenergi.dk eller tlf.: 96 10 66 77.

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Overordnet set behandler vi dine persondataoplysninger, fordi vi er nødsaget hertil for at kunne opretholde vores aftale om leverance af strøm. Vi forsøger naturligvis også at gøre din oplevelse af vores aftale så god som mulig, og de bruges derfor også i enkelte tilfælde som led i at ophøje vores service til dig som kunde. Vi følger til enhver tid Databeskyttelsesforordningen samt den til enhver tid gældende lovgivning om elforsyningsvirksomhed.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

I henhold til gældende markedsforskrift H1, indhenter, registrer og videregiver Jysk Energi dine stamdata, herunder CPR-nr., til Energinet.dk – da de står for anmeldelse i Datahubben. Anmeldelsen i datahubben er nødvendigt for at sikre dig imod fejlagtige leverandørskift, samt give dig mulighed for at tilgå dine forbrugsdata via www.eloverblik.dk.

Hvilke data behandler vi?

 • Almindelige persondata, herunder navn, adresse og kontaktinformation (stamdata).
 • CPR-nr.
 • Installations-, forbrugs- og produktdata.
 • Offentligt tilgængelige ejendomsdata.

Jysk Energi vil til enhver tid udelukkende behandle relevante oplysninger om dig, dvs. oplysninger der skal bruges for at opretholde vores aftale samt for at overholde lovgivningen.

Hvem modtager mine persondata?

Jysk Energi udleverer udelukkende dine persondata med henblik på at opretholde vores aftale, f.eks. til Energinet.dk i forbindelse med kundeoprettelse, eller et andet eksternt firma til fx fakturering eller andet. Når vi videregiver eller overlader dine persondata til 3. part, er det udelukkende i nødvendigt eller relevant omfang. Vi vil til enhver tid sikre os at disse data ikke vil blive brugt til andet end det præcise instruktion og behandlingsaftale mellem Jysk Energi og 3. part

Jysk Energi har ret til at videregive oplysninger til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt. Kunden kan få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget ved at skrive til Jysk Energis Kundeservice, gå ind på ”Din Side” på www.jyskenergi.dk eller gå direkte ind på eloverblik.dk. Jysk Energi kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar.

Hvor længe har i mine persondata?

Som udgangspunkt beholder vi dine persondata imens du er kunde og i en rimelig periode herefter, til eventuel efterbehandling af aftaleforholdet.

Har jeg nogle rettigheder?

Ja! Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, i forhold til vores behandling af dine persondata.

Ønsker du at gøre brug af disse, kan du kontakte Jysk Energis kundeservice på e-mail: kundeservice@jyskenergi.dk eller tlf. 96 10 66 77.

Dine rettigheder er blandt andet, Indsigtsret, Ret til at rette i dine oplysninger hvis nogle skulle være forkert, Ret til sletning (i visse tilfælde), Ret til indsigelse og Ret til at transmittere oplysninger (i visse tilfælde).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Det er også på denne side du finder Datatilsynets kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage over vores måde at behandle dine persondata på.

 1. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

Det er en forudsætning for Jysk Energis levering af elektricitet til Kunden, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab. Forholdet mellem Kunden og det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.
 2. Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler, og Elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
 3. Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 4. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 5. Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert.

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Jysk Energi kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Leveringsbetingelser.

Jysk Energi har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Kundens Netselskab.

 

 1. Misligholdelse

Begge parter har ret til at hæve Aftalen, dersom den anden part i væsentlig grad misligholder Aftalen, eller at det er klart, at væsentlig misligholdelse vil indtræde. Ophævelse skal meddeles den anden part skriftligt pr. brev eller mail. Aftalen anses som hævet, når brevet/mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden part, dersom ovennævnte mislighold stadig eksisterer. Går Kunden i rekonstruktion, går konkurs eller, hvis denne beviseligt bliver eller erkender at være insolvent, herunder ved ansøgning om gældssanering, skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Jysk Energi kan hæve Aftalen, hvis der ikke straks stilles en sikkerhed for Kundens rettidige opfyldelse af Aftalens resterende forpligtigelser.

Jysk Energi er berettiget til at indberette forholdet til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

 

 1. Afbrydelse

Jysk Energi kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, herunder genåbning af forsyningen, afholdes af Kunden.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler Jysk Energi oplysninger om den kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om:

 1. Forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller
 2. Forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Jysk Energis ansatte eller for personer, der varetager Jysk Energis interesser, fx Kundens adfærd, eller
 3. Øvrige forhold på Kundens ejendom af relevans for afbrydelsen

Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. Jysk Energi videregiver oplysninger til netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Jysk Energi og netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

 

 1. Erstatning

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne. Jysk Energi er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Jysk Energi er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet) eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

 

 1. Leveringshindringer og Force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Jysk Energi og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis Jysk Energi eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
 • Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
 • Brande, ildsvåde og hærværk
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
 • Sammenbrud eller skade på Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Jysk Energi ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Jysk Energi og Kunden.

 1. Uoverensstemmelser, klager samt værneting for sagsanlæg

Kunden har krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Kunden ikke er tilfreds med Jysk Energis opfyldelse af Aftalen, en afgørelse truffet af Jysk Energi eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Kunden henvende sig skriftligt til Jysk Energis kundecenter på: kunderservice@jyskenergi.dk Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Jysk Energi. Jysk Energi besvarer Kundens henvendelse snarest muligt dog inden for en måned fra modtagelse og uden ugrundet ophold. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden én måned, kan Kunden klage over Jysk Energi til

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon 41 71 50 00

post@energianke.dk

www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

Retssager mod Jysk Energi A/S vedrørende Aftalen og/eller leveringsbetingelserne skal anlægges ved Retten i Holstebro.

 1. Ændringer

Jysk Energi forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Jysk Energi i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.

Jysk Energi kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i denne Aftale i følgende situationer:

 • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Jysk Energis levering af sine ydelser i henhold til Aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende,
 • For at imødekomme inflation regnet fra den 1. januar 2017 (indeks 100),
 • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis,
 • Ved produktændringer,
 • For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af Aftalen.

Ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jysk Energi varsler ændringer, via www.jyskenergi.dk, nyhedsmail, regningsfremsendelse eller på anden individuel måde. Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på de ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen.